To reach Tara Kate:

Email is best: tara@tararobinson.com

Phone: 503-567-TARA (8272)